Stadgar

Stadgar för Gävle Fotoklubb

antagna vid föreningens årsmöte 1999-02-17 och möte 1999-11-23 att gälla fr o m 2000-01-01

 

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Gävle Fotoklubb.

 

§ 2 SYFTEMÅL

Föreningens syfte är att främja fotokonsten och utveckla kontakter mellan fotointresserade med anknytning till Gävle.

 

§ 3 FÖRBUNDSTILLHÖRIGHET

Föreningen är ansluten till RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI, Sveriges Fotoklubbar (RSF) samt till Östra Svealands fotodistrikt (SVEFO).

 

§ 4 SÄTE

Föreningen har sitt säte i Gävle.

 

§ 5 FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande, fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

 

§ 6 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.

 

§ 7 MEDLEMSKAP

Styrelsen kan som medlem anta den som delar föreningens syfte och är beredd att följa dess stadgar. Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse medlem, som särskilt förtjänstfullt gagnat föreningen, till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 

§ 8 ÅRSMÖTEN OCH MÖTEN

Föreningen håller, utöver årsmötet, minst sex möten årligen. Kallelse till årsmöte och övriga möten skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. Föreningens ordförande, eller av denne utsedd person, leder samtliga möten.

 

§ 9 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet, som skall hållas före februari månads utgång, skall följande obligatoriska ärenden förekomma:

 

Mötets öppnande

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. Justeringsmännen fungerar som rösträknare vid behov.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om ev. arvoden och ersättningar för innevarande verksamhetsår

Styrelsens information om budgeten och verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Val av ordförande för ett år

Val av fem ordinarie styrelseledamöter för två år

Val av en styrelsesuppleant för ett år

Val av två revisorer för ett år

Val av en revisorssuppleant för ett år

Val av tre ledamöter i valberedning - varav en sammankallande - inför samtliga val vid nästa årsmöte

Val av en mörkrumsbas

Val av två tävlingsledare

Ev. övriga val som årsmötet beslutar

Motioner

Officiella skrivelser och rapporter

Mötets avslutande

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE

Kallelse till extra årsmöte utfärdas av styrelsen eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar så begär. Finner revisorerna vid sin löpande granskning skäl för extra årsmöte skall revisorerna uppmana styrelsen att kalla till extra årsmöte. Har styrelsen inte inom fjorton (14) dagar följt denna uppmaning får revisorerna själva kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte får behandla endast den eller de frågor som föranlett dess kallande.

 

§ 11 BESLUT I ÅRSMÖTE

För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet. Den som erlagt gällande medlemsavgift äger rätt att delta med en (1) röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Vid personval skall sluten omröstning genomföras om någon så begär.

 

§ 12 MOTIONER

Motion skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast två månader innan årsmöte. Endast medlem som erlagt medlemsavgift har motionsrätt. Styrelsen överlämnar inkomna motioner jämte eget yttrande till årsmötet.

 

§ 13 STYRELSEN

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen. Kallelse till styrelsemöte skall vara styrelseledamöterna tillhanda senast en vecka innan mötet. Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande samt inom eller utom sig kommittéer och utskott. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Protokoll justeras av ordföranden. Vid styrelsemöte får, efter särskild kallelse av styrelsen, revisor, medlem eller sakkunnig närvara med yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 14 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31 december. Senast den 31 januari skall föreningens räkenskaper och protokoll jämte övriga handlingar, som anses erforderliga för revisionen, överlämnas till revisorerna för granskning.

 

§ 15 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift skall, för att upprätthålla medlemskap, erläggas senast under februari månad. Styrelsen får utesluta medlem som ej i tid erlagt medlemsavgift.

 

§ 16 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut härom vid två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio (90) dagar mellan besluten krävs 2/3 majoritet vid det sist hållna mötet.

 

§ 17 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall föreningens medlemmar meddelas. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna erfordras. Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter överskott skall detta tillfalla sammanslutning eller organisation som verkar för fotografins utveckling inom i första hand Gävle kommun eller i andra hand riket i övrigt. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt med beslut om föreningens upplösning.